User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ประวัติความเป็นมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ปรัชญา

        ที่พึ่งทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


  วิสัยทัศน์

        เป็นแหล่งสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นด้วยการบริการที่มีคุณภาพและทันสมัย


  พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
2. สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย
3. สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อผู้ใช้บริการ
4. สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข


  ค่านิยม (Value)

"UBRU-L"

U User Focus มุ่งมั่นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
B Business Partner สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
R Reliability & Validity มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและเที่ยงตรง
U Utilization ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
L Lifelong Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

โครงสร้างการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Responsive image

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

  ผู้อำนวยการ


Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้บริหาร


Responsive image
อาจารย์วรนุช ศรีพลัง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Responsive image
นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน

 งานสำนักงานอำนวยการ


Responsive image
นางสาวทนัศมน กาญจนภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Responsive image
นางยุพดี ดวงพิทักษ์พงษ์

บรรณารักษ์

Responsive image
นายสุมิตย์ อินปาว

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นางวิรัตน์ รูปแข็ง

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นางหนูเพียร สัตย์ธรรม

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นายวทัญญู หินผา

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

 งานหอสมุด


Responsive image
นางอธิกา พรพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Responsive image
นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวมะลิวัลย์ แผ่นทอง

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวอรทัย ทองอินทร์

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวเพียงกมล บุตรแก้ว

บรรณารักษ์

Responsive image
นายอนุชิต สินทรัพย์

นักเอกสารสนเทศ

Responsive image
นายเอกชัย เจริญราษฎร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางจี ทัศบุตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวสาริกา แสงสุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางนิชาภา ทาระหอม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวกุลธิดา ทาระหอม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวกมลพักตร์ โสภา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาววิลาวรรณ ศรีสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชี

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Responsive image
นายประกรณ์ อินทพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Responsive image
นายทองเสี่ยน จันทร์พูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Responsive image
นางสาวภาวิณี ปุราชะนัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 งานโสตทัศนวัสดุ


Responsive image
นายสมพร สุชาตะประคัลภ์

ช่างเทคนิค

Responsive image
นายเมธา พิมพะกรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Search