User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ปรัชญา

        ที่พึ่งทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


  วิสัยทัศน์

        เป็นแหล่งสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นด้วยการบริการที่มีคุณภาพและทันสมัย


  พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
2. สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย
3. สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อผู้ใช้บริการ
4. สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยแห่งความสุข


  ค่านิยม (Value)

"UBRU-L"

U User Focus มุ่งมั่นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
B Business Partner สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
R Reliability & Validity มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและเที่ยงตรง
U Utilization ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
L Lifelong Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Search