User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

  ผู้อำนวยการ


Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้บริหาร


Responsive image
อาจารย์วรนุช ศรีพลัง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Responsive image
นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน

 งานสำนักงานอำนวยการ


Responsive image
นางสาวทนัศมน กาญจนภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Responsive image
นางยุพดี ดวงพิทักษ์พงษ์

บรรณารักษ์

Responsive image
นายสุมิตย์ อินปาว

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นางวิรัตน์ รูปแข็ง

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นางหนูเพียร สัตย์ธรรม

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

Responsive image
นายวทัญญู หินผา

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

 งานหอสมุด


Responsive image
นางอธิกา พรพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Responsive image
นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวมะลิวัลย์ แผ่นทอง

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวอรทัย ทองอินทร์

บรรณารักษ์

Responsive image
นางสาวเพียงกมล บุตรแก้ว

บรรณารักษ์

Responsive image
นายอนุชิต สินทรัพย์

นักเอกสารสนเทศ

Responsive image
นายเอกชัย เจริญราษฎร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางจี ทัศบุตร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวสาริกา แสงสุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางนิชาภา ทาระหอม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวกุลธิดา ทาระหอม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาวกมลพักตร์ โสภา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Responsive image
นางสาววิลาวรรณ ศรีสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชี

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Responsive image
นายประกรณ์ อินทพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Responsive image
นายทองเสี่ยน จันทร์พูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Responsive image
นางสาวภาวิณี ปุราชะนัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 งานโสตทัศนวัสดุ


Responsive image
นายสมพร สุชาตะประคัลภ์

ช่างเทคนิค

Responsive image
นายเมธา พิมพะกรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Search