User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน  เบอร์โทรภายใน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร 1910
2 อาจารย์วรนุช ศรีพลัง รอง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้บริหาร 1916
3 อาจารย์บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ รอง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้บริหาร 1917
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกรณ์ ทาระธรรม ผู้ช่วย ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1922
5 อาจารย์อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ ผู้ช่วย ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1917
6 อาจารย์ขรรค์เพชร คำสัตย์ ผู้ช่วย ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1922
7 นางสาวพรรณี ชารีแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอำนวยการ 1925
8 นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล บรรณารักษ์ สำนักงานอำนวยการ 1911
9 นางสาวทนัศมน กาญจนภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอำนวยการ 1911
10 นางยุพดี ดวงพิทักษ์พงษ์ บรรณารักษ์ สำนักงานอำนวยการ 1911
11 นายสุมิตย์ อินปาว ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 1924
12 นางวิรัตน์ รูปแข็ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 1924
13 นางหนูเพียร สัตย์ธรรม ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 1915
14 นายวทัญญู หินผา ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 1920
15 นางอธิกา พรพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 1923
16 นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์ บรรณารักษ์ หอสมุด 1916
17 นางสาวมะลิวัลย์ แผ่นทอง บรรณารักษ์ หอสมุด 1916
18 นางสาวอรทัย ทองอินทร์ บรรณารักษ์ หอสมุด 1916
19 นางสาวเพียงกมล บุตรแก้ว บรรณารักษ์ หอสมุด 1916
20 นายเอกชัย เจริญราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 1924
21 นางสาวสาริกา แสงสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 1914
22 นางจี ทัศบุตร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 1917
23 นายอนุชิต สินทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ หอสมุด 1919
24 นางนิชาภา ทาระหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 1918
25 นางสาวกมลพักตร์ โสภา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 1916
26 นางสาวกุลธิดา ทาระหอม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 1915
27 นางสาววิลาวรรณ ศรีสมุทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 1924
28 นางสาวปิยธิดา สิงห์ธรรม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 1918
29 นายประกรณ์ อินทพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไอที 1922
30 นายทองเสี่ยน จันทร์พูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไอที 1922
31 นางสาวภาวิณี ปุราชะนัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ไอที 1924
32 นายคณิต มณีเนตร ช่างเทคนิค โสตทัศนวัสดุ 1920
33 นายสมพร สุชาตะประคัลภ์ ช่างเทคนิค โสตทัศนวัสดุ 1920
34 นายเมธา พิมพะกรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โสตทัศนวัสดุ 1919

 

Search