User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี :

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ PDF
2 แบบฟอร์มขอส่งจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายด่วนพิเศษ PDF
3 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม / ติดต่ออุปกรณ์ PDF
4 แบบฟอร์มจองห้องประชุม/สถานที่่จัดงาน PDF
5 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ระบบ E-mail และระบบ Login Internet PDF
6 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการไอทีคลีนิก (ซ่อมบำรุง) DOC
7 แบบฟอร์มการขอใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) PDF
8 แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ (Microsoft Volume License) PDF
9 แบบฟอร์มขอลงทะเบียน Mac Address (เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว) (สำหรับบุคลากร) (สำหรับนักศึกษา) PDF
10 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบจัดการชั้นเรียน PDF
11 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย PDF
12 แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ PDF
13 แบบฟอร์มขอกระเป๋ายา และเวชภัณฑ์ PDF
14 แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ PDF
15 แบบฟอร์มขอชุดยา และเวชภัณฑ์ประจำตู้ยา สำนักงาน/คณะ PDF
16 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี PDF
17 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ PDF
18 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์ PDF
19 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก) PDF
20 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน PDF
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน) XLS
22 แบบฟอร์มค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน) DOC
23 แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้าง DOC
24 แบบฟอร์มใบสำเคัญรับเงิน DOC
25 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน DOC
26 แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไปราชการ DOC
27 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล DOC
28 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร DOC
29 แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซต์ PDF
30 แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก UBRU FITNESS PDF

แบบฟอร์มระบบงานบุคลากร

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย PDF
2 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร DOC
3 แบบฟอร๋มแผนพัฒนาตัวเอง (ID Plan) DOC
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี PDF
5 แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาและเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (กศ.บป.) PDF
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง PDF
7 แบบฟอร์มคำขอมีบัตร PDF
8 แบบฟอร์มบันทึกคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการสถานที่ราชการ PDF
9 แบบฟอร์มแบบใบลาอุปสมบท PDF
10 แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนหน้าที่เวรปฏิบัติการ/ตรวจเวร PDF
11 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสวัสดิการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน PDF
12 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก PDF
13 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกวันลา PDF
14 แบบฟอร์มหนังสือขอลาพักผ่อน PDF
15 แบบฟอร์มขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร PDF
16 แบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในเวลากลางคืน PDF

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Application for a work permit) PDF
2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Application for a remewal of a work permit) PDF
3 คำขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน (Application for change or Addition) PDF

แบบฟอร์มระบบการเรียนการสอน

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 แบบฟอร์มภาระงาน (ภาคปกติ) DOC
2 เกณฑ์ภาระงาน และ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน PDF

แบบฟอร์มอื่นๆ

ลำดับที่ ชื่อรายการ ชนิดไฟล์
1 การกรอกข้อมูลตามพันธกิจ 9 พันธกิจ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ 2558 DOC
2 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ในการให้บริการชุมชน สำนักบริการวิชาการชุมชน PDF

Search