User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เป็นบริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สิทธิสมาชิก ทำการ ยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะระบุสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท ว่าสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด และมีระยะเวลาเท่าใด ซึ่งจุดบริการยืม - คืน อยู่ที่อาคาร 13 ชั้น (จุดเดียวกันกับทางเข้า - ออก ประตูอัตโนมัติ)

Responsive image

การยืม สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิการยืม ดังนี้

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน
นักศึกษาปริญญาตรี 10 7
นักศึกษาปริญญาโท/เอก 10 7
อาจารย์ 20 60
บุคลากร 10 60
นักเรียนในโรงเรียน เครือข่าย MOU 4 7

ค่าปรับเกินกำหนดส่ง

ประเภททรัพยากร ค่าปรับ  
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5 บาท / วัน

* หนังสืออ้างอิง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ไม่สามารถยืมออกได้


การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตัวเอง วีดีโอคลิป คู่มือ Renew โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. การยืมต่อจะทำได้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดส่ง 1 วัน

2. หากทรัพยากรฯ เกินกำหนดส่งและมีค่าปรับ จะไม่สามารถยืมต่อได้

3. ทรัพยากรฯ ยืมออกทุกประเภทสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง

4. หลังจาก Renew แล้ว ให้ตรวจสอบวันกำหนดส่งที่ DATE DUE

หากพบปัญหาในการยืมต่อ

Responsive image

  ในช่วงเวลาทำการ : โทร. 045-352000 ต่อ 6914

Responsive image

  นอกเวลาทำการ : ส่ง e-mail มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search