ข้อมูลสถิติการใช้งานภายในหน่วยงาน

สถิติการยืม-คืน หนังสือ

จำแนกตามจำนวนการใช้งาน

สถิติการยืม-คืน หนังสือมากที่สุด

จำแนกตามจำนวนการใช้งานมากที่สุด

สถิติการใช้งานระบบประตูอัตโนมัติ

จำแนกตามรหัสผู้เข้าใช้บริการ

สถิติการใช้งาน Video On Demand

จำแนกตามตามชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

สถิติการใช้งานปริ้นเตอร์ Ricoh

จำแนกตามการใช้งาน

สถิติการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์

จำแนกตามห้องปฏิบัติการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จำแนกตามจำนวนที่เข้าชม

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูล

สถิติการใช้งาน Thai Digital Collection (TDC)

จำแนกตามการดาวน์โหลดและการใช้งาน

สถิติการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO

จำแนกตามการเข้าใช้งาน

Scroll to top